Tile Name: Midas Décor
    
 ~/TilesPics/Midas Decor Rectified 122.6.JPG
 
Code:  122.6
Brand Name: Bono
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²